Pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma szereg obowiązków. Jednym z nich jest przeprowadzanie szkoleń PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa) i BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy). Udział w takich szkoleniach jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Ponieważ za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia szkoleń BHP grożą wysokie kary finansowe, każdy pracodawca powinien orientować się, jakie szkolenia musi organizować oraz jak często.

Rodzaje i częstotliwość szkoleń BHP pracowników

W artykule 2373 § 1 Kodeksu pracy ustawodawca zaznaczył, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy wówczas, gdy podwładny nie ma dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien zorganizować szkolenie, a dopiero następnie dopuścić go do wykonywania powierzonych mu obowiązków. To tzw. szkolenie wstępne. Obok szkoleń wstępnych, pracodawca ma obowiązek przeprowadzać także szkolenia okresowe BHP – ich celem jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy w zakresie BHP.

Ile jest ważne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP co do zasady nie traci swojej ważności, jednak wymagane jest przeprowadzenie (w określonych odstępach czasu) szkoleń okresowych w celu zaktualizowania wiedzy. W przypadku osób będących pracodawcami oraz osób kierujących pracownikami, szkolenie okresowe musi zostać przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Jeśli chodzi o pozostałych pracowników – są oni zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych zależy od zajmowanego stanowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenia wstępne okresowe przeprowadza się:

w formie instruktażu:

  • na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata (wyjątkiem są stanowiska, na których występuje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – wówczas szkolenia należy organizować nie rzadziej niż raz w roku);

w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego:

  • na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami (w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści) oraz pracowników (lub wykonujących ich zadania) służby bezpieczeństwa higieny pracy i innych niewymienionych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne nie rzadziej niż raz na 5 lat;
  • w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Bardzo ważne jest, aby pracownik po zakończeniu każdego szkolenia potwierdził pisemnie, że zapoznał się z przepisami i zasadami BHP. Braki w dokumentacji dotyczącej szkoleń z zakresu BHP również mogą spowodować, że pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Kary finansowe za brak szkoleń

Każdy pracownik ma prawo do wykonywania pracy w warunkach, które nie będą stanowiły zagrożenia dla jego życia i zdrowia. Ignorowanie przepisów z zakresu BHP, w tym obowiązku zapewnienia pracownikowi odpowiedniego szkolenia, stanowi więc naruszenie podstawowych praw pracowniczych. Brak szkolenia BHP może być zatem bardzo kosztowny dla pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie wykrycia nieprawidłowości, pracodawca może zostać ukarany grzywną, która wynosi od 1 000 do 30 000 zł (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). Oprócz kar finansowych, za rażące naruszenia zasad bezpieczeństwa, pracodawca czy osoba kierująca pracownikami może nawet zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej (art. 220-221 Kodeksu karnego). Jeżeli niedopatrzenie przez niego obowiązku w tej kwestii spowoduje narażenie pracowników na utratę życia lub zdrowia, pracodawcy grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Wysokie kary dla pracodawców są uzasadnione. Kurs PPOŻ i zapoznanie pracowników z zasadami BHP mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo podczas wykonywania przez niż obowiązków służbowych. General Protection and Safety przeprowadza szkolenia zarówno wstępne, jak i okresowe BHP oraz szkolenia PPOŻ. W zależności od potrzeb i oczekiwań pracodawców szkolenia odbywają się w siedzibie klienta lub online.