Przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe to szereg wytycznych, zasad i obowiązków, którym musi sprostać, we wskazanym zakresie, praktycznie każda firma. Tego typu wymogi obowiązują zarówno w biurze, jak i w magazynie, na placu budowy, czy też na hali produkcyjnej. Niezmiennie chodzi w tym przypadku o ochronę pracowników, ich zdrowia i życia, zapobieganie wypadkom w miejscu pracy oraz oczywiście o zabezpieczenie majątku firmy.

Niewypełnianie obowiązków w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 283 k.p., kto, będąc odpowiedzialnym za stan bhp albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bhp, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Poza tym uchybienie regulacjom w zakresie BHP i PPOŻ może doprowadzić do wstrzymania przez uprawnione do tego organy Państwowej Inspekcji Pracy realizowanych prac lub nawet całej działalności firmy. Jak widać, warto sumiennie wypełniać wymogi, jakie stawiają przed firmą przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Co to jednak dokładnie oznacza? I czy koniecznie musisz o wszystko zadbać sam, jako właściciel firmy?

Podstawowe wymagania BHP i PPOŻ

Przepisy przeciwpożarowe oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to zagadnienie szerokie i uzupełniane przez szereg innych regulacji, właściwych np. dla danej branży, czy też konkretnego rodzaju zakładu pracy. Dlatego w tym miejscu ograniczymy się do podania kilku najistotniejszych przykładów wymagań, jakim musi sprostać każda firma w zakresie BHP i PPOŻ. Będą to:

 1. Obowiązek odbycia szkolenia w zakresie BHP przez pracownika. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
 2. Stworzenie przez pracodawcę służby BHP w firmie, w której zatrudnionych jest więcej niż 100 osób. Jeśli zatrudniasz do 100 pracowników, możesz powierzyć zadania właściwe dla służby BHP pracownikowi zatrudnionemu na dowolnym stanowisku pracy. Samodzielnie możesz wykonywać przedmiotowe zadania, gdy zatrudniasz do 10 pracowników. Możesz także zlecić ich realizację firmie zewnętrznej.
 3. Obowiązek stworzenia odpowiednio dostosowanych miejsc pracy. Obiekt lub budynek, w którym znajduje się firma, powinien posiadać ogrzewanie oraz odpowiednią ochronę przeciwpożarową i system wentylacji.
 4. Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do pracy w tabliczki z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej oraz oznakowaniem miejsc, gdzie znajdują się gaśnice.
 5. Kierowanie pracowników na badania lekarskie.
 6. Ochrona i dostosowanie warunków pracy do wymogów dotyczących czasu pracy kobiet w ciąży, a także pracowników młodocianych i niepełnosprawnych.
 7. Zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy i, jeśli jest taka konieczność, odzieży roboczej.
 8. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z BHP w miejscu pracy.
 9. Odpowiednie badania i pomiary bezpieczeństwa instalacji i urządzeń energetycznych w firmie.
 10. Zapewnienie odpowiedniej wysokości, powierzchni i kubatury pomieszczeń pracy.

Profesjonalna obsługa BHP i PPOŻ dla firm

Na szczęście, jako przedsiębiorca, nie jesteś skazany na zapoznawanie się z absolutnie z każdym obowiązującym przepisem w zakresie BHP i PPOŻ, oraz samodzielną realizację wszelkich zadań w tym zakresie, jakie nakładają na Ciebie regulacje prawne. Decydując się na rozwiązanie, jakim jest obsługa w zakresie BHP, PPOŻ i OŚ przez profesjonalną firmę otrzymasz m.in.:

 • Realizację czynności wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Wstępne i okresowe szkolenia BHP.
 • Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i innych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych.
 • Gwarancję, że Twoja firma działa z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Wsparcie we wdrażaniu oraz utrzymaniu nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wsparcie w kształtowaniu odpowiednich postaw Twoich pracowników.

 

Tego typu rozwiązania to z pewnością, jeśli nie jedyna, to na pewno najprostsza droga, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji uchybienia jakiemukolwiek przepisowi w zakresie BHP i PPOŻ.